دانلود دانلود تحقیق بررسي مقدماتي كاربرد نظريه سرمايه اجتماعي در تحليل وضعيت تامين اجتماعي در ايران 19 ص

با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق بررسي مقدماتي كاربرد نظريه سرمايه اجتماعي در تحليل وضعيت تامين اجتماعي در ايران 19 ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .
,بررسی,مقدماتی,کاربرد,نظریه,سرمایه,اجتماعی,در,تحلیل,وضعیت,تامین,اجتماعی,در,ایران,19,ص مجموعه,مقالات,همایش,سرمایه,اجتماعی,و,رفاه,اجتماعی ,دانل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

"مجموعه مقالات همايش سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي"

عنوان فارسي: بررسي مقدماتي كاربرد نظريه سرمايه اجتماعي در تحليل وضعيت تامين اجتماعي در ايران

مولف (مولفين): كيان تاجبخش ,

کليد واژه: سرمايه اجتماعي,تامين اجتماعي,رفاه اجتماعي و توسعه

چكيده: براي درك اهميت موضوع سرمايه اجتماعي در حوزه رفاه اجتماعي مي توان به اهيمت نقش وجايگاه رفاه اجتماعي در برنامه هاي توسعه كشور رجوع كرد.كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي و امور اجتماعي اين مسئله را مطرح مي كنند كه برنامه هاي توسعه كشور(مانند برنامه هاي عمراني پنج ساله)ديگر نمي توانند صرفاً به بعد مادي يا رشد كلان اقتصادي توجه داشته باشند.زيرا اين روند،در چند دهه گذشته مشكلات اجتماعي و فرهنگي را ناديدهگرفته است و در نتيجه در ميانه مدت و دراز مدت جز زيان و در نهايت ايجاد موانع برايپيشرفت همه جانبه و توسعه پايدار در كشور را نخواهد داشت.بنابراين اهيمت موضوع كليبحث سرمايه اجتماعي در وهله اول در روش كردن ابعاد اجتماعي در شكل گيري سياستهاي رفاهي كشور است(براي مثال برنامه هاي تامين اجتماعي)و در نهايت مي توان از اين طريق،جايگاه ساختار و اشكال اجتماعي و فرهنگي در توسعه جامعه ايران را تبيين نمود. سرمايه اجتماعي مفوهم نسبتاً جديدي در علوم اجتماعي است و بطور خلاصه به معناي هنجارها و شبكه هايي است كه امكان مشاركت مردم در اقدامات جمعي به منظور كسب سود متقابل را فراهم مي كند و با شيوه هايي همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعي و سطوح عضويت در انجمنهاي مدني رسمي يا غير رسمي قابل اندازه گيري است.سرمايه اجتماعي مفهومي تركيبياست كه موجودي يا ميزان اين هنجارهاي و شبكه ها را در يك جامعه و در يك مقطع زمانيخاص تشريح مي كند.رابطه متقابل،رفتار غير خودخواهانه و اعتماد،نمونه هايي از اين هنجارها است.همچنين شبكه ها مي توانند رسمي يا غير رسمي باشند.از اين منظر،سرمايه اجتماعي يكي از عناصر مهم قدرت"جامعه مدني"يا ظرفيت جامعه براي مديريت خويش از طريق فعاليتهاي گروهي غير رسمي،داوطلبانه يا غير دولتي (و غير انتفاعي)است. سه نكته بسيار مهم را براي درك پيوندها و روابط ميان سرمايه اجتماعي و نظام تاميناجتماعي مطرح است.نخست اينكه سياستها و برنامه تامين اجتماعي بايد به افزايش انگيزهمشاركت مردم در هر سه زمينه نظام تامين اجتماعي،يعني بيمه،حمايت اجتماعي و امداد اجتماعي كمك كند.دوم اينكه انجمنهاي مدني غير دولتي از قبيل كارمندان،اتحاديه ها و انجمنهاي خيريه مي توانند نقش مهمي در مقابله با چالشهايي كه در آينده در برابر نظامتامين اجتماعي در ايران"كالاي همگاني"محسوب مي شود.اين به نزله پذيرش اين فرض استكه مشكل بالقوه"سواري مجاني" افراد ،عاملي است كه كل نظام را تضعيف مي كند. اين گزارش بررسي مقدماتي وضعيت سرمايه اجتماعي در ايران است و از طريق تحليل چند مورد تجربي و تاريخي صورت گرفته است.نخستين مورد داده هاي موجود در باب ميزان سرمايهاجتماعي در كشور را بررسي مي كند.مورد دوم به بررسي نقش انقلاب اسلامي سال 1357 دركشور دهي به گفتار عمومي در باب مسئوليتهاي دولت در زمينه رفاه مردم كشور و تكاملاين گفتار در دو دهه بعد مي پردازد و توجه ويژه اي به تاثير گرايشات سياسي دارد.پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا از سالهاي نخست انقلاب اسلامي شاده نزولسطح سرمايه اجتماعي بوده ايم ياخير؟ سومين مورد پژوهي به نقش بنيادهاي شبه دولتي مي پردازد كه در زمينه تامين اجتماعيفعاليت دارند،و تاثير اين نهادها بر سرمايه اجتماعي را بررسي مي كند.مورد پژوهي ديگر به بررسي سه مورد اختصاص دارد:قرض الحسنه،وقف و انجمنهاي خيريه مدرسه سازان.در اينجا وقف به عنوان يكي از تشكلهاي سنتي حمايت اجتماعي در نظر گرفته شده است.پرسشي كهدر اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا تشكلها و نهادهاي سنتي مي توانند نيازهاي حمايتي را برآورده سازند؟ آيا اين شكلهاي سرمايه اجتماعي با اهداف (و فرضيات)نظام رفاه و تامين اجتماعي "مدرن"همخواني دارند؟آخرين مورد پژوهي به دنبال تحليل تاريخي مقدماتي تكامل خيريه هاي "مدرن"در ايران است كه از دوران مشروطه تا انقلاب سال 1357 در بعضي زمينه هاي تاميناجتماعي در ايران فعاليت داشته اند.اين مورد به دنبال تحليل تاثير دخالت فزاينده دولت مركزي در كاركردهاي رفاهي و موسسات خيريه مدرن داوطلبانه و مستقل است.شواهد موجود حاكي از اين است كه كنترل فزاينده دولت مركزي بر رفاه و تامين اجتماعي و اقتدارگرايي روز افزون تاثير مطلوبي بر ظرفيتهاي بخش داوطلبانه گذارده است.

عنوان فارسي: سرمايه اجتماعي و اهداف رفاه اجتماعي:بررسي و نقد نظريه ها

مولف (مولفين): علي اصغر سعيدي ,

کليد واژه: سرمايه اجتماعي,محروميت اجتماعي,سياستهاي رفاهي,يكپارچگي اجتماعي

چكيده: سرمايه اجتماعي ،به معناي شبكه هاي اجتماعي،حمايتهاي متقابل برخواسته از آن،و ارزشاين حمايتها براي دستيابي به اهداف متقابل ،از جمله مفاهيم موثري است كه براي فهم دنياي مدرن مورد بحث قرار گرفته و در دو دهه گذشته جاي خاصي از علوم اجتماعي باز كرده است.مفهوم سرمايه اجتماعي در رشته هاي مختلف علوم اجتماعي و از زواياي مختلف موردبررسي قرار گرفته است:در توسعه محيط اقتصادي نهاگرا،در حوزه سياست و طيف بندي سياسي،در تعاملات اجتماعي آنگاه كه مساله اهميت روابط اجتماعي با اهداف سياستهاي رفاهيمورد توجه قرار گرفته است.هدف اين مقاله بررسي و نقد ديدگاههاي اصلي است كه مفهوم سرمايه اجتماعي را از ديدگاه رفاهي مورد بررسي قرار داده اند.بر اين اساس رابطه سرمايه اجتماعي با يكپارچگي اجتماعي به مثابه يكي از اهداف سياستهاي رفاهي مورد بررسي است،يعني توجه به شان و منزلت نيازمندان به كمكهاي رفاهي و نيز همبستگي اجتماعي پايهتوسعه سياستهاي رفاهي در هر جامعه است.تحليل مفهوم سرمايه اجتماعي در رابطه با همبستگي اجتماعي بر پايه سياستهاي رفاهي در اين چهارچوب تحليل مي شود. اين مقاله براي رسيدن به چنين منظوري آراي ساير نظريه پردازاني را كه مفهوم سرمايهاجتماعي را آشكارا در چهارچوبهاي تحليلي شان مورد استفاده قرار داده اند نيز اجمالاً بررسي مي كند.نظريه پير بورديو،جيمز كلمن و رابرت پات نام،كه از جمله اولين نظريه پردازاني هستند كه هر يك از ديدگاههاي مختلف به بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي پرداخته اند.نقطه مشترك اين نظريه پردازان در اين است كه تحليل آنها از سرمايه اجتماعي از چهارچوب نظري وسيع تري برخواسته است.به طور مثال تحليل پير بورديو از سرمايه اجتماعي در چهارچوب نظريه سرمايه فرهنگي قرار دارد در حالي كه كلمن و پات نام سرمايه اجتماعي را در رابطه اقتصاد نهادگرا مورد بررسي قرار مي دهند. اما آنچه ما را به تحليل مفهوم سرمايه اجتماعي با گرايش به اهداف رفاهي نزديك مي سازد تحليل مفهوم سرمايه اجتماعي به مثابه اعتماد(trust) وشبكه (network) همبستگي اجتماعي است.در اين قسمت آراي نظريه پردازاني مانند فوكوياما،آلن فوكس،رونالد بارت واليزابت و كاستلز مورد بررسي قرار مي گيرد. آنچه در طرح اين نظريات مطرح است بررسي اين سوال است كه آيا تحليل مفهوم سرمايه اجتماعي در اين نظريه ها به اندازه كافي به اموري مانند تضاد،رفاه و محروميت هاي اجتماعي مرتبط مي شوند.

عنوان فارسي: سنجش سرمايه اجتماعي

مولف (مولفين): غلامرضا غفاري دكترا جامعه شناسي ,

کليد واژه: سرمايه اجتماعي,روش شناسي اثباتي,روش شناسي غير اثباتي,شاخص هاي سنجش سرمايه اجتماعي

چكيده: سرمايه اجتماعي يكي از مفاهيم كليدي علوم اجتماعي است كه در دوره جديد بخش قابل توجهي از ادبيات علوم اجتماعي را از حيث نظري و تجربي به خود اختصاص داده است.اين مفهوم به دليل ماهيت و محتوايي كه دارد تقريباً با تمامي موضوعات و مسائل مطرح در حوزهانساني و اجتماعي ارتباط پيدا مي كند. اين ارتباط و پيوند هر چند كه در نوع خود بيانگر اهميت كاركردي سرمايه اجتماعي ميباشد ليكن موجب پيچيدگي ،گستردگي و تنوع موضوع نيز شده است كه برآيند آنرا مي تواندر چند وجهي بودن،اختيار نمودن سطوح و واحدهاي تحليلي متعدد،پيچيدگي مفهومي و ديگرموارد جستجو نمود. سنجش سرمايه اجتماعي و طرح شاخص هاي آن بحث محوري اين مقاله را


مطالب دیگر:
📎پاورپوینت درباره خواص ديسک نوري📎پاورپوینت درباره دفن بهداشتی زباله📎پاورپوینت درباره دماسنج دو فلزی و پیرومتر📎دانلود پاورپوینت درباره دوپينگ📎پاورپوینت تحلیل معماری مغرب📎پاورپوینت تحلیل و بررسی اروگونومی ساختمان مسکونی📎دانلود پاورپوینت درباره دیابت📎پاورپوینت درباره ديابت و آزمايشگاه📎پاورپوینت درباره دستورالعمل تشویق وتنبیه کارکنان📎دانلود پاورپوینت درباره دماسنج ها📎پاورپوینت درباره ديازپام - داروها 📎پاورپوینت درباره ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران📎پاورپوینت درباره حقوق جزای عمومی 2📎پاورپوینت درباره ديوار آكوستيك 📎پاورپوینت درباره کرمهای نواری روده در انسان (دیفیلوبرتویوم لاتوم)📎پاورپوینت درباره رادار تصویر📎دانلود پاورپوینت راهنمای تهیه صورتحساب های ماهانه📎پاورپوینت درباره رفتار درمانی📎پاورپوینت علت تغییر فصول (تغییر فصول چرا و چگونه)📎دانلود پاورپوینت درباره شاکر بودن📎پاورپوینت به زبان انگلیسی در مورد مادر ترزا 📎پاورپوینت درباره مروري بر نظام سلامت روسيه 📎دانلود پاورپوینت درباره رنگ درمانی📎پاورپوینت درباره روش تحقيق كيفي و روش نگارش گزارش تحقيق📎پاورپوینت درباره روباتهاي هوشمند خودکار